Hotline: 098-450-3777
More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!

GPS มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก              กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะรถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง GPS  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งอย่างยั่งยืน  กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”   ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบกแบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงผู้ใช้บริการรถสาธารณะ


กลุ่มเป้าหมาย

1. รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ ทุกประเภททุกคัน

2. รถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคัน รถลากจูง รวมถึงรถบรรทุกวัตถุอันตราย


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย

2. ผู้ประกอบการบริหารจัดการ ด้วยการควบคุมและติดตาม

3. กรมการขนส่งทางบกบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนข้อกำหนดระยะเวลาการติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับ "รถบรรทุก"


ข้อกำหนดระยะเวลาการติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับ "รถโดยสารสาธารณะ"

Get in Touch