Hotline: 098-450-3777
More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!

• ประกันภัย ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ความรับผิดต่อผู้ขนส่งและขนส่งภายในประเทศ...ต่างกันอย่างไร?


                     เปิดรับ ..! ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) เราขอเป็นจุดเล็กๆเพื่อเชื่อมต่อ (HUB) ให้ท่านเข้ากับประเทศเพือนบ้านในภาคขนส่งทั้งนำเข้าและส่งออกสำหรับผู้ประกอบการที่จะกระจาย ขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน สนใจทำประกันภัยระหว่างประเทศไป ไทย สปป ลาว เวียดนาม สหภาพเมียนมาร์ มาเลย์เซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีซีย + จีน เกาหลี ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ ทั้งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางเรือเราพร้อมให้บริการดูสินค้าของท่านในระหว่างทำการขนส่ง จากมือผู้ขายไปถึงมือผู้ซื้อ ถึงจุดหมายปลายทาง หรือ จะประกันภัยจากต่างประเทศเพือนำเข้ามาในประเทศของเรา ทุกๆเส้นทางของการนำเข้าของสินค้าท่านพร้อมทั้ง การประกันกันภัยระหว่างต่างประเทศที่ 2 ไปยังประเทศประเทศที่ 3 เราก็มีความพร้อมเช่นกัน มีหลายๆแบบแผน ของความคุ้มครองแล้วแต่ลักษณะสินค้าที่แตกต่างกันไป หรื่อท่านต้องการจะทำประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินต่างๆ จากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวทรัพย์สิน ที่ไปลงทุนในกลุ่มประเทศที่เข้ากลุ่ม AEC เพือตอบสนองความต้องการให้มากสุด ให้พร้อมรับกับการ แข่งขันการค้าเสรีในภูมิภาค


    ข้อดีการซื้อประกันภัยในบ้านเรา

    1.ช่วยลดเงินตราที่จะต้องสูญเสียดูลให้กับต่างประเทศ

    2.ท่านสามารถต่อรองเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าหรื่อเทียบเท่ากัน
       เนื่องจากประกันภัยต่างประเทศไม่ทราบภูมิประเทศของเราเป็นอย่างไร ดังนั้นความคุ้มครองที่ซื้อ
       จากต่างประเทศ มักจะสิ้นสุดที่ท่าเรือปลายทาง

    3.ท่านช่วยลดภาษีนำเข้าเนื่องจากการคิดภาษีนำเข้านั้น กรมศุลกากรได้กำหนดให้คิดจากราคา C.I.F ดังนั้น
       การที่ท่านสามารถลดเบี้ยค่าประกันภัยได้ นอกจากนี้ในการลดค่าใช้จ่าย โดยตรงจากที่ท่านเสียเบี้ยประกัน
       ภัยแล้ว  ท่านสามารถลดภาษีขาเข้าที่ คิดราคา C.I.F ที่ลดต่ำลงมาในที่ควรจะเป็น

    4.ในกรณีสินค้าที่เอาประกันภัยไว้เกิดความเสียหาย ท่านสามารถ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยในประเทศได้
       โดยตรงจะตัดปัญหาเรื่องความล่าช้าได้ หากซื้อประกันภัยมาจากทางต่างประเทศจะต้องรอการอนุมัติ
       จ่ายจากต่างประเทศเสียก่อน อันต้องรอเป็นเวลานาน ๆ นับเดือนในการพิจารณาสินไหม

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Get in Touch